Centrum pre deti a rodiny Dedina MládežeVýročná správa 2017

Detský domov Dedina Mládeže

Brigádnická č.1

946 03 Dedina Mládeže

 

 

 

                   Výročná správa 

                   za rok 2017

1.    Základné údaje

Názov DeD:                            Detský domov Dedina Mládeže

Adresa:                                   Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže

IČO:                                            00350311

Zriaďovateľ:                          Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Štatutár:                                Mgr.Jaroslav Szabó, riaditeľ

Kontakt:                                 +421 (0)905 314 165, E-mail: riaditeldml@mail.t-com.sk

Počet zamestnancov:            49

Kapacita zariadenia:               45

 

 

2.    Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Je našim zámerom...

·         Rozvíjať vlastných zamestnancov  - rozvojom, podporou a následným hodnotením riadiť zamestnancov a procesy v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho individuálne potreby

·         Zapájať rodiny – zapájať celú širokú rodinu našich detí k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v zariadení

·         Prizývať k spolupráci odbornú verejnosť - prizývať k spolupráci a spolupracovať so zainteresovanými subjektmi ako sú napríklad obce, školy, lekári a iní s cieľom čo najrýchlejšieho a udržateľného návratu dieťaťa do rodiny

·         Vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť - v čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky v DeD tak, aby bol zabezpečený potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť

 

3.    Koncepčná časť

3.1.      Organizačná štruktúra - viď príloha

3.2.      Priestorové usporiadanie - Detský domov Dedina Mládeže vykonáva starostlivosť o deti v kmeňovej budove, ktorá sídli na adrese Brigádnická 1, Dedina Mládeže.  Od

roku 2006 DeD vlastní v obci rodinný dom, na Mičurínovej 10, kde býva 1 samostatná skupina. Od  roku 2015 DeD vlastní byt v Šali ( garsónku ) určený ako priestor pre mladých dospelých.

V kmeňovej budove sú vytvorené podmienky pre starostlivosť o deti v štyroch skupinách a to v nasledovnom zložení:

2 špecializované samostatné skupiny pre deti s duševnou  poruchou

2 špecializ. samostatné skupiny pre deti s ťažkým zdravotným postihom   

       Skupina mladých dospelých obýva samostatné priestory v kmeňovej budove DeD.

1 samostatná skupina, ktorá sídli v RD s počtom detí 10.

 

4.    Metodická časť

 

Práca s dieťaťom a jeho rodinou spočíva na nasledovných prioritách:

 

a)      Základnou prioritou práce DeD je návrat dieťaťa do pôvodnej rodiny alebo náhradnej rodiny

b)      Sieťovanie - vyhľadanie partnerov pre spoluprácu na sanácii rodiny a  získavanie informácii o dieťati a jeho rodine

c)      Zachovávanie súrodeneckých väzieb

d)      Plánovanie -  na prácu s deťmi  sa využíva plánovanie, ktoré je obsiahnuté v IPROD-e. Tento je výsledkom spolupráce odborného tímu DeD (sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ, špeciálny pedagóg, ved. zdravotná sestra), UPSVR, obce a predovšetkým vlastnej rodiny dieťaťa  pričom využívame predovšetkým metódu prípadových konferencií.

e)      Odbornosť rozhodnutí - rozhodujúci v určovaní prístupu k dieťaťu sú vychovávatelia v spolupráci s odborným tímom. Ich postupy sú spravidla autonómne na rozhodovaní úzkeho vedenia DeD.

f)       Individuálny prístup - napriek tomu že sa v našom DeD staráme o deti od tých najťažších mentálnych a zdravotných postihnutí až po v zásade zdravé deti našou prioritou bolo voliť pre všetky deti rovnaký prístup v starostlivosti, ktorý vychádza nie len z diagnózy dieťaťa a jeho zaradenia na špecializovanej či samostatnej skupine ale odvíjajúci sa od jeho individuálnych potrieb a schopností

g)      Zavádzanie prvkov komunitnej starostlivosti - zabezpečovanie si činností prostredníctvom rozpočtu skupín – nákupy čistiacich prostriedkov, drobného materiálu, drobné opravy a údržba na skupinách, ošatenie detí, voľnočasové aktivity

h)      Atomizácia starostlivosti - samostatné a na iných skupinách nezávislé fungovanie, vlastné pravidlá fungovania na jednotlivých skupinách. Organizácia vlastných činností a aktivít na skupinách

i)        Spolurozhodovanie detí zabezpečujeme najmä otvorenou komunikáciou a prístupom ku komukoľvek v DeD na úrovni komunitných stretnutí a osobných rozhovorov. Deti majú možnosť prezentovania vlastného názoru a spolurozhodovania o prežitých situáciách ako aj smerovaní života na skupine

j)        Integrácia  postihnutých detí - integrujeme deti predovšetkým na úrovni obecnej komunity – od spoločných podujatí s deťmi a obyvateľmi v obci až po bežné činnosti ako napríklad nakupovanie v miestnych potravinách

 

5.    Vzdelávanie a supervízia v roku 2017

 

Dvaja psychológovia absolvovali nasledovné vzdelávania v termínoch:

 

v dňoch 27.-28.01.2017, 24.-25.03.2017, 12.-13.5.2017 kurz v metóde Rorschachovho testu osobnosti – vzdelával sa len jeden psychológ

v dňoch 20.03.2017 metodické stretnutie k práci s Teach programom

v dňoch 2.-3.3.2017 workshop - Práca s emóciami v poradenskom procese

dňa 21.4.2017 odborný seminár – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

dňa 9.5.2017 Medzištátne osvojenie – metodické stretnutie

v dňoch 8.-9.6.2017 workshop - Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

v dňoch 18.-19.7.2017 odborný seminár Agresia a agresivita v predškolskom a školskom veku

v dňoch 24. - 31.8.2017 odborný seminár - Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

v dňoch 7.9.-8.9.2017  workshop - Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi a rodinou

a 28.9.-29.9.2017 workshop - Efektívny pomáhajúci rozhovor

v dňoch 5.-6.10.2017 workshop – Skupinová dynamika

zo dňa 6.10.2017 odborný seminár - Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou

dňa 11.10.2017 odborný seminár - PSSST

v dňoch 25.-26.10.2017 odborná konferencia - Spoluprácou v prospech dieťaťa

 

Traja sociálny pracovníci absolvovali nasledovné vzdelávania v termínoch:

 

dňa 8.2.2017 vzdelávanie Ochrana osobných údajov v praxi mediátora

dňa 9.5.2017 Medzištátne osvojenie - metodické stretnutie

dňa 15.06.2017 metodické stretnutie s koordinátorkami z Ústredia PSVR

v dňoch 18.-19.7.2017 odborný seminár - Agresia a agresivita v predškolskom a školskom veku

dňa 27.9.2017 "Odchodom to nekončí" – odborná konferencia

dňa 11.10.2017 odborný seminár - PSSST

v dňoch 25.-26.10.2017 odborná konferencia - Spoluprácou v prospech dieťaťa

 

Profesionálny rodič  absolvoval nasledovné vzdelávania v termínoch:

 

dňa 15.03.2017 metodické vzdelávanie zamerané na špecifiká práce s dieťaťom v profesionálnych rodinách

dňa 08.04.2017 pracovné stretnutie zamerané na poskytovanie starostlivosti o dieťa s ochorením srdca

dňa 31.05.2017 vzdelávanie zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu z detských domovov a práca s biologickou rodinou dieťaťa

dňa 26.07.2017 pracovné stretnutie zamerané na poskytovanie starostlivosti deťom so špecifickými problémami

dňa 29.09.2017 pracovné stretnutie zamerané na poskytovanie starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím 

 

Špeciálna pedagogička absolvovala nasledovné vzdelávania v termínoch:

 

dňa 2.3.2017 metodické stretnutie pre oblasť výchovy s metodičkou Ústredia PSVR pre výchovu

dňa 14.6.2017 pracovné stretnutie zamerané na metódy práce s deťmi vo výchovných skupinách

 

Ekonomickí zamestnanci absolvovali nasledovné vzdelávania:

 

Dňa 16.1.2017 Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti – 1 ekonomický zamestnanec

Dňa 9.3.2017 Základná finančná kontrola – 1 ekonomický zamestnanec

Dňa 4.4.2017 odborný seminár Správa registratúry – 1 ekonomický zamestnanec

Dňa 26.-27.4.2017 FRaZ porada ekonómov – 1 ekonomický zamestnanec

 

Zamestnanci úseku starostlivosti absolvovali nasledovné vzdelávania:

 

Dňa 11.10.2017 Pssst, ešte raz – 2 pedagogickí zamestnanci

Dňa 2.-.4.10.2017 v rozsahu 24 h seminár Bazálna stimulácia – 4 opatrovatelia, 4 zdravotné sestry a 1 pedagogický zamestnanec

 

 

Skupinovej supervízie sa zúčastnilo 19 zamestnancov spolu v počte 25 h a individuálnej supervízie sa zúčastnilo 9 zamestnancov spolu v počte 29 h

 

6.    Štatistické údaje za rok 2017

 

Detský domov Dedina Mládeže mal v roku 2017 kapacitu 45 detí a poskytoval starostlivosť  v 6 skupinách:

 

Počet skupín

Zameranie skupín

Počet miest

1

Samostatná skupina Delfínčatá

10

1

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnými poruchami Lienky

8

1

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnými poruchami Slniečka

7

1

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím Hviezdičky – deti si nevyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť

7

1

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím Hviezdičky – deti si vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť

7

1

Samostatná skupina mladých dospelých v hlavnej budove detského domova a v byte v Šali

6 z toho                  2 miesta v byte

 

Detský domov má zamestnaného jedného profesionálneho rodiča, ktorý mal v roku 2017 v starostlivosti 3 deti.

 

V priebehu roka sme do zariadenia prijali 4 deti na základe neodkladného opatrenia a 1 dieťa na základe rozsudku. Detský domov počas roka opustilo 8 detí, z toho 5 mladých mladých dospelých a 3 maloleté deti.

Z detského domova odišlo 5 mladých dospelých po dovŕšení plnoletosti, z toho 2 sa vrátili do biologickej rodiny. Mladým dospelým v počte 3, po odchode z detského domova je na základe posudku odkázanosti na sociálne služby poskytovaná starostlivosť v ZSS. V závere roka zomrelo jedno dieťa s viacnásobným zdravotným postihnutím, ktorému bola poskytovaná ošetrovateľská resp. paliatívna starostlivosť.

Jedno dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím bolo premiestnené do iného detského domova na špecializovanú samostatnú skupinu pre deti s ŤZP, ktorý je bližšie k aktuálnemu trvalému bydlisku matky. Premiestnenie sme navrhli s odôvodnením, že matka sa o dieťa zaujímala a pravidelne ho navštevovala. Aj v tomto prípade bola využívaná metóda práce s rodinou, matka sa pravidelne zúčastňovala prípadových konferencií.

Pri práci s rodinou je využívaná prvotne metóda práce prípadových konferencií, vďaka ktorej sa podarilo aktivizovať niektoré rodiny. U jedného z detí bolo zrušené neodkladné opatrenie, aj z dôvodu aktívnej práce odborného tímu s matkou. Pre úspešný návrat detí do rodín je dôležitý záujem rodiny o spoluprácu s detským domovom, ale aj so všetkými zainteresovanými  subjektmi  - kuratelou, obcou a školou.

 

7.    Rozpočet DeD za rok 2017

 

Prehľad výdavkov rozpočtu DeD v jednotlivých kategóriách

 

 

 

Program

Zdroj

Položka ekonomickej klasifikácie

Názov položky ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia

 

a

b

c

d

1

2

3

 

07C0502 

 111

610

mzdy 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -špeciálny pedagóg

  Hľadáme kolegu, špeciálneho pedagóga do nášho teamu CDR Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 19.12.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -psychológ

  Hľadáme psychológa do nášho Centra pre deti a rodiny v Dedine Mládeže.
  Pridané/aktualizované: 19.12.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Metlife

  Spoločnosť Metlife nás pozvala dňa 19.09.2019 na návštevu do Bratislavy.
  Pridané/aktualizované: 29.10.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Propagácia PnR

  Staňte sa profesionálnym rodičom
  Pridané/aktualizované: 27.10.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -špeciálny pedagóg

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - špeciálny pedagóg v Centre pre deti a rodiny dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 25.09.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -psychológ

  Pracovná ponuka- psychológ do Centra pre deto a rodiny Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 25.09.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Lienky v NZ

  Lienky sa vybrali 11.07.2019 do Nových Zámkov, aby na Sihoti prebádali park s perfektnou preliezačkou. Odfotili sme sa na Lavičke lásky, lebo tej nikdy nie je dosť...
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Tvorivé Slniečka

  Ukážka výtvarnej činnosti šikovných detičiek zo SŠS Slniečka v rámci arteterapie. Strihanie, lepenie, skladanie z farebného papiera. Téma: Letné šantenie vo vode
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Slniečka na výlete

  Dňa 29.8.2019 sa deti so sk. Slniečka a Hviezdičky zúčastnili na výlete v Patinciach. Absolvovali vyhliadkovú plavbu loďou a občerstvili sa formou pikniku pri Dunaji. Všetkým deťom sa výlet veľmi páčil.
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Sebauvedomenie

  Dôležitosť uvedomenia si seba samého už netreba zdôrazňovať. Nájsť cestu, ktorou k tomu dospejú aj naše deti, to je už úloha vychovávateľa. A aby sa pri tom aj deti zabavili, to už je čerešnička na torte.
  Pridané/aktualizované: 06.07.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Exkurzia v Kopřivniciach

  V dňoch 5.-7.6.2019 sa delegácia z nášho CDR zúčastnila návštevy v ČR v Centre detí Motýlek - Kopřivnice.
  Pridané/aktualizované: 27.06.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Bratislavskí motorkári

  15.06.2019 bratislavskí motorkári navštívili naše deti a pripravili im krásne popoludnie plné hier, motoriek a darčekov.
  Pridané/aktualizované: 16.06.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Lienky na Veľkú noc

  Veľkonočný víkend sa u Lienok niesol v ovzduší tradícií a folklóru
  Pridané/aktualizované: 18.05.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Slniečka u MsP

  Pridané/aktualizované: 18.05.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Opekačka s mladými nadšencami

  Naši mladí nadšenci prišli na opekačku s deťmi 9.9.2017.
  Pridané/aktualizované: 25.09.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">MDD 3.6.2017

  Dňa 3.6.2017 sa za podpory formy STIGI Trans a našich "mladých nadšencov" a za aktívnej účasti skoro všetkých zamestnancov DeD uskutočnil deň, ktorý ešte viac ako inokedy bol zameraný na naše deti.
  Pridané/aktualizované: 30.06.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">KARNEVAL DM 2017

  Karneval v kultúrnom dome Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Projekty KOMPRAX 2014

  Iuventa usporiadala školenie KOMPRAX ktoré podporilo malé projekty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Náš projekt s SPP Nadácia 2015

  Nadácia SPP podporila náš projekt I. Návraty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Vianočný návrat 2015

  Vďaka dvom firmám: Monstav Nitra s.r.o. a Megaspol sme mohli aj pred Vianocami privítať našich bývalých.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017

Centrum pre deti a rodiny Dedina MládežeRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec